رده محصول

محصولات ویژه

اخبار

بحث در سه نقطه فرایند تولید خط تولید سنگ مصنوعی
Jun 25, 2018

تمام خطوط تولید مکانیکی در فرآیند تولید نه تنها برای اصلاح عملیات، بلکه همچنین نیاز به توجه به برخی از مسائل عملیاتی دارد، خط تولید مصنوعی سنگ به عنوان مثال، سری کوچک همراه با روند تولید سه نقطه توجه است. یکی از مسائل مهم، کار بازرسی قبل از تولید کامل است. به عنوان مثال: بررسی یکپارچگی دستگاه، دقت و قابلیت اطمینان قطعات اتصال، حرکت قطعات متحرک از انعطاف پذیری، سیستم روغنکاری، مانند طبیعت طبیعی است. مورد دو، انجام یک کار خوب تمیز کردن و تمیز کردن پس از عمل.

مورد III برای اطمینان از نگهداری و حفاظت منظم. از طریق سه امتیاز فوق، خط تولید مصنوعی سنگ در فرآیند تولید نیاز به انجام کار خوب قبل و بعد از بهره برداری از کار مرتبط دارد.


  • QR CODE
  • facebook